Jdi na obsah Jdi na menu
LovecPokladu.cz - detektory kovů
 


Politická a osvětová výchova příslušníků sboru národní bezpečnosti

4. 5. 2007

Politická a osvětová výchova příslušníků sboru národní bezpečnosti – směrnice.Výnos ministerstva vnitra ze dne 9. října 1945, čís. Ia – 6820/1945-V/6.1. Sbor národní bezpečnosti jest výkonným orgánem vůle lidu ve věci vnitřní národní bezpečnosti a musí se státi účinným nástrojem představitelů lidu, t. j. presidenta republiky, vlády a příslušných národních výborů v boji proti vnitřním škůdcům lidu, národa a republiky Československé.Tento sbor musí býti založen na železné, ale demokratické vojenské kázni vyššího stupně, kázni uvědomělé, vyplývající z jasného vědomí národních povinností a plného pochopení daných úkolů.2. Vláda ve snaze, aby každý příslušník SNB byl uvědomělým bojovníkem za svobodu národa a uvědomělým obráncem jeho svobody v budoucnosti, odstranila t. zv. „nepolitičnost“ bezpečnostního sboru a trvá na tom, aby byl vychováván v duchu státním, demokratickém a antifašistickém a aby milovaným ochráncem vnitřní národní bezpečnosti. Jen takto uspořádaný, důsledně antifašisticky osvobozený, skutečně demokratický SNB, uskutečňující vůli lidu, spjatý s lidem, může se těšiti důvěře lidu a může býti zahrnován jeho láskou a péčí.3. Aby mezi všemi příslušníky sboru národní bezpečnosti byla vypěstována a udržena i za nejtěžších služebních podmínek a zkoušek vysoká morálka a antifašistický, demokratický duch, zřizují e u všech složek sboru oddělení výchovy a osvěty, pokud se týče instituce osvětových důstojníků a instruktorů. Tyto orgány budou zástupci příslušných velitelů v oboru výchovy a osvěty a u vyšších velitelství budou říditi službu výchovy a osvěty.Podle toho budou zřízeny:U hlavního velitelství oddělení výchovy a osvěty, jehož přednostu jmenuje ministr vnitra. Toto oddělení bude též řídícím orgánem výchovným a osvětovým v rámci sboru.U zemských velitelství jest rovněž zřízeno oddělení výchovy a osvěty, jehož přednostu jmenuje hlavní velitel sboru národní bezpečnosti na návrh přednosty svého oddělení osvěty a výchovy. Toto oddělení řídí též výchovu a osvětu v rámci působnosti zemského velitelství.U oblastních velitelství řídí osvětovou a politickou výchovu osvětový důstojník, kterého jmenuje a ustanovuje zemský velitel na návrh přednosty svého oddělení výchovy a osvěty.U okresních velitelství a větších strážných oddílů řídí výchovu osvětový instruktor, kterého jmenují oblastní velitelé na návrh osvětových důstojníků.K vyučování ve školách a kursech pro důstojníky určí osvětového důstojníka hlavní velitel na návrh svého oddělení výchovy a osvěty; k vyučování ve školách a kursech pro gážisty m. sl. tř. určí osvětového důstojníka zemský velitel na návrh svého oddělení výchovy a osvěty.4. Osvětovým důstojníkem (instruktorem) může býti ustanoven jen ten příslušník sboru národní bezpečnosti, který má k tomu účelu potřebné předběžné vzdělání, zvláštní schopnosti a absolvoval s úspěchem zvláštní školu (kurs) pro osvětové důstojníky.Osvětoví důstojníci věnují se výhradně své funkci a nesmějí býti pověřeni jinými funkcemi, než těmi, které jsou v přímém vztahu s jejich povoláním.Osvětoví instruktoři při výkonu své funkce konají též svou normální službu, pokud to poměry dovolí.Osvětoví důstojníci, pokud nemají hodnost důstojnickou, a osvětoví instruktoři nosí na náramenících zvláštní označení. Aby proti jiným gážistům SNB nebyli finančně poškozeni a měli přiměřenou úhradu na vyšší výlohy vynaložené v rámci své činnosti, poskytne se jim přiměřené odškodnění, jehož výše bude určena dodatečně. Potřebné odborné pomůcky opatří na návrh osvětového důstojníka (instruktora) příslušné zemské velitelství. Tyto pomůcky budou inventarisovány, zůstanou majetkem dotčeného útvaru a budou tak k disposici oddělením výchovy a osvěty, pokud se týče osvětovým důstojníkům a instruktorům i v tom případě, když v osvětové instituci dojde z jakéhokoliv důvodu k personálním změnám.5. Povinnosti oddělení výchovy osvěty u štábu, osvětových důstojníků a osvětových instruktorů jsou:A: Morálně politická výchova.

B: Osvětová činnost.

C: Informační služba.
Ad A) Morálně politická výchova.Morálně politická výchova je uskutečňována jako trvalé úsilí velitelů o mravní vliv na podřízené; je proto důležitou nerozlučnou složkou velitelské činnosti. Je součástí výchovy vůbec a je třeba, aby jí velitelé věnovali plnou pozornost, podporovali všestranně všechny výchovné snahy a zajistili i udrželi vysoký politický a mravní stav, železnou vojenskou kázeň a naprostou schopnost k řádnému konání služby svých podřízených.Hlavní úkoly mravně-politické výchovy jsou:a) Vypěstovati v každém příslušníku SNB přesvědčení o nutnosti zničení německého militarismu, všech protidemokratických, fašistických a nacistických živlů, vymýcení všech stop nacismu a fašismu ve vlastních řadách, o nutnosti brániti se zbraní v ruce svobodu a nezávislost Československa a bude-li třeba, položit za ni i životy.b) Vychovávat z každého příslušníka SNB uvědomělého bojovníka, ochránce a zastánce demokracie, demokratických svobod lidu, rovnoprávnosti slovanských národů Československa, spojenectví a pevného přátelství se Sovětským svazem i s dalšími spojenci, jakož i uvědomělého a odpovědného občany republiky, který pomáhá budovat lepší a spravedlivější život osvobozené vlasti.c) Vypěstovat v každém příslušníku SNB lásku k vlastnímu sboru a službě a k nové demokratické československé lidové správě a armádě, s kterými jest nerozlučnou součástí lidového tvůrčího úsilí, které slouží zájmům lidu a hájí jeho zájmy.d) Vychovávat příslušníky SNB k železné vojenské kázni a bezpodmínečnému plnění služebních povinností a vojenských úkolů, vypěstovat v nich nejkrásnější vojenské ctnosti: vřelý vlastenecký cit, oddanost a věrnost státu a lidu, věrnost vojenské a služební přísaze, pohrdání smrtí a sebeobětavost v boji i ve službě, zachovávání služebního tajemství, překonávání fysické námahy a všech obtíží služby, lásku a důvěru k veliteli kamarádům věrné kamarádství ve službě a v boji.e) Vypěstovat mezi všemi příslušníky SNB a udržet i za nejtěžších podmínek a zkoušek spojených se službou vysokou morálku a antifašistické demokratické přesvědčení, zejména pak vychovávat důstojníky a velitele všech stupňů v upřímně demokratickém a skutečně antifašistickém smýšlení.f) Udržovat železnou jednotu svých řad bez rozdílu národnosti, rasové, náboženské, politické, stavovské či sociální příslušnosti, bdíti nad dodržováním demokratické zásady rovnosti a bratrství slovanských národů Československa, zabránit v SNB jakýmkoliv třenicím a utvořit z něho jednolitý celek.g) Vštěpovat příslušníkům SNB nenávist ke všemu nacistickému a fašistickému, uvědomovat je o spravedlnosti potrestání válečných zločinců a kolaborantů, vymýcovat všechny známky a stopy fašistického smýšlení, potírat působení nepřátelské propagandy a rozvinout nejširší propagandu demokracie, pokroku a svobody.h) Střežit naše bojové a služební tradice, popularisovat vojenské umění, hrdinství a bojové zkušenosti Rudé armády, která jest nám vzorem, jakož i ostatních spojeneckých armád, popularisovat bojové tradice v historii našich slovanských národů.i) Popularisovat boj českých a slovenských partyzánů, jakož i vlasteneckých bojovníků domácí fronty, zejména pak báňsko-bystrického povstání a povstání českého lidu v Praze.j) Učit poznávat Sovětský svaz, jeho lid a Rudou armádu, uvědomovat příslušníky SNB o jejich zásluhách a pomoci, kterou nám poskytli a pomáhali upevňovat všestrannou spolupráci s Rudou armádou a velkým ruským národem.k) Vytvořiti správný poměr k národu a lidu, aby členové národní bezpečnosti v duchu demokratických zásad stali se skutečnými rádci a ochránci lidu proti každému škůdci.
Ad B) Osvětová činnost.Hlavní úkoly osvětové činnosti jsou:a) Pečovati o všeobecnou a dokonalou informaci členů sboru národní bezpečnosti o domácích i světových událostech a utvrzovat je v demokratickém smýšlení a přesvědčení.b) Seznamovati je s dějinami Československa, učit je poznávati dějiny a kulturu jiných národů, zejména slovanských.c) Starati se o vyšší kulturní úroveň příslušníků sboru národní bezpečnosti doplňováním a rozšiřováním všeobecného vzdělání, vyučováním cizím řečem, zejména ruštině, upozorňováním na vhodnou četbu, umožňováním návštěvy divadel, kinematografických představení, koncertů, výstav, účasti na sportu, tělocviku, hudbě, zpěvu, společenských hrách apod.d) Organisovati zdravé a rozumné využití volného času a odpočinku (knihovny, čítárny, ozdravovny, kluby apod.).
Ad C) Informační služba.Úkolem této činnosti je sjednati a udržovati neustálý pravidelný styk mezi veřejností a sborem národní bezpečnosti a popularisovat lidový demokratický ráz sboru, jeho účel a úkoly, demokratické zařízení a instituce ve sboru.Za tím účelem jest třeba:a) Získávati a studovati zprávy o názorech veřejnosti na bezpečnostní službu a orgány, propagovati správný názor na úkoly bezpečnostní služby vůbec a zejména u školní mládeže a studentstva zařaděním vhodných článků do učebnic a časopisů, získávati spolehlivé a důvěryhodné osoby ke spolupráci.b) Informovati veřejnost tiskem, rozhlasem, přednáškami apod. o poslání, úkolech, snahách, životě a činnosti bezpečnostních orgánů, pořádati koncerty, sportovní a jiná utkání a navázati úzké spojení s lidem.c) Zachovati památné a významné události v životě sboru slovem, fotografiemi, filmem, tiskem, ukládati i vésti archivy, památníky (kroniky).6. V rámci osvětové a výchovné činnosti bude vydáván vlastní odborný časopis. Kromě toho podle potřeby budou vydávány i jiné tiskoviny jako např. výchovné příručky a knihy odborné i beletristické. Bude umožněno získávati i vojenský tisk.Odpovědní redaktoři odpovídají přímo oddělení výchovy a osvěty (osvětovým důstojníkům). Veškerý tisk je řízen v duchu demokratickém a protifašistickém.7. Činnost osvětového důstojníka (osvětového instruktora) a poměr k veliteli.Osvětový důstojník (osvětový instruktor) jako zástupce velitele v oboru výchovy a osvěty odpovídá za politicko-morální stav jednotky a na svém úseku činnosti za úspěšné a správné konání služby. Je pomocníkem velitele, jeho zpravodajem a rádcem při morálně-politickém působení. Je podřízen přímo veliteli a v otázkách své osvětové a výchovné činnosti také osvětovému důstojníkovi (oddělení výchovy a osvěty) nadřízeného velitelství, kterému podává přímo hlášení. Osvětový důstojník oblastního a vyššího velitelství svolává shromáždění osvětových důstojníků (osvětových instruktorů) nižších útvarů podle potřeby.Při zvláště důležitých obtížných službách, konaných větším počtem příslušníků sboru národní bezpečnosti, všemožně je povzbuzuje a oduševňuje v plnění jejich povinností.Informuje soustavně velitele a osvětového důstojníka vyššího velitelství o morálním stavu jednotek, o důležitých zjevech v jednotce a zasahuje všude a ve všem, co má vliv na morální stav (jako na příklad při nedostatcích zásobování a výstroje), účastní se projednávání otázek povyšování a vyznamenání i přemísťování osob. Je oprávněn a povinen podávati veliteli návrhy, mající vztah k morálnímu stavu příslušníků sboru národní bezpečnosti a k morálně-politické výchově, k jejich povyšování, vyznamenání a přemístění.Pomáhá veliteli v celé jeho práci, upevňuje jeho autoritu a kontroluje provádění jeho rozkazů. Pomáhá veliteli udržeti pevnost a nadšení jednotek v službě a boji.Osvětový důstojník jest v neustálém styku s příslušníky sboru národní bezpečnosti, je povinen získati si jejich důvěru a autoritu tak, aby se stal jejich důvěrníkem, přítelem, vychovatelem a rádcem.Popularisuje služební tradici sboru, vynikající činy jednotlivců a velitelů a neúprosně bojuje proti živlům neukázněným a rozkladným zbabělcům a zběhům, proti úplatkářství a korupci.Pečuje o udržení železné vojenské kázně, kázně uvědomělé, vyplývající z pevného vědomí národních povinností a plného pochopení daných úkolů. Provádí a uskutečňuje se všemi svými orgány výchovy a osvěty výchovu příslušníka sboru národní bezpečnosti v duchu čestného, sebeobětavého a dovedného plnění služební a vojenské povinnosti. Je plně odpověden za to, aby příslušníci sboru byli vychováváni v duchu státním, demokratickém, antifašistickém. Je povinen potírat všechny reakční antidemokratické, profašistické a protistátní tendence. Dbá o to, aby každý příslušník sboru národní bezpečnosti a zvláště velitel a důstojník byl uvědomělým bojovníkem za svobodu národa a uvědomělým ochráncem veřejného klidu, pořádku a bezpečnosti. Je mravním vedoucím své jednotky a obhájcem jejích zájmů, majících vztah k osvětové činnosti.8. Všeobecné.Velitel útvaru dává veškeré vydané rozkazy k nahlédnutí osvětovému důstojníkovi, aby tento byl včas a přesně obeznámen se všemi nově uloženými úkoly, a přibírá ho k poradám o věcech, které mají vztah k morálce a k morálně-politické výchově příslušníků sboru.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář